Positive SSL

390,000 đ/năm
 • https Hiển thị
 • Tên miền (DV) Kiểm duyệt
 • $10,000 Bảo hiểm sự cố
 • Thấp Mức độ bảo đảm
 • Không Hiện tên doanh nghiệp
 • 1-3 năm Cho phép đăng ký
 • 256-bit Chuẩn mã hóa
 • 2048 bits Độ dài khóa
 • miễn phí Hỗ trợ cài đặt

Positive SSL Wildcard

2,090,000 đ/năm
 • https Hiển thị
 • Tên miền (DV) Kiểm duyệt
 • $10,000 Bảo hiểm sự cố
 • Thấp Mức độ bảo đảm
 • Không Hiện tên doanh nghiệp
 • 1-3 năm Cho phép đăng ký
 • 256-bit Chuẩn mã hóa
 • 2048 bits Độ dài khóa
 • miễn phí Hỗ trợ cài đặt

Instant SSL

1,490,000 đ/năm
 • https Hiển thị
 • Tên miền và tổ chức sở hữu tên miền (OV) Kiểm duyệt
 • $50,000 Bảo hiểm sự cố
 • Trung bình Mức độ bảo đảm
 • Trong thuộc tính Hiện tên doanh nghiệp
 • 1-3 năm Cho phép đăng ký
 • 256-bit Chuẩn mã hóa
 • 2048 bits Độ dài khóa
 • miễn phí Hỗ trợ cài đặt

EV SSL

3,290,000 đ/năm
 • https Hiển thị
 • Xác thực uy tín của tên miền và tổ chức (EV) Kiểm duyệt
 • $1,750,000 Bảo hiểm sự cố
 • Rất cao Mức độ bảo đảm
 • Trên trình duyệt Hiện tên doanh nghiệp
 • 1-2 năm Cho phép đăng ký
 • 256-bit Chuẩn mã hóa
 • 2048 bits Độ dài khóa
 • miễn phí Hỗ trợ cài đặt