Email A

588,000 đ/năm
 • tài khoản mail 05
 • / tài khoản 1 GB dung lượng
 • Ứng dụng chat
 • Tương thích mobile
 • Chống Virus/Spam
 • Công nghệ Load Balancing
 • Quản trị email
 • Sao lưu hàng ngày

Email B

1,188,000 đ/năm
 • tài khoản mail 20
 • / tài khoản 2 GB dung lượng
 • Ứng dụng chat
 • Tương thích mobile
 • Chống Virus/Spam
 • Công nghệ Load Balancing
 • Quản trị email
 • Sao lưu hàng ngày

Email D

4,188,000 đ/năm
 • tài khoản mail 150
 • / tài khoản 5 GB dung lượng
 • Ứng dụng chat
 • Tương thích mobile
 • Chống Virus/Spam
 • Công nghệ Load Balancing
 • Quản trị email
 • Sao lưu hàng ngày

Email E

5,988,000 đ/năm
 • tài khoản mail 300
 • / tài khoản 10 GB dung lượng
 • Ứng dụng chat
 • Tương thích mobile
 • Chống Virus/Spam
 • Công nghệ Load Balancing
 • Quản trị email
 • Sao lưu hàng ngày