Hosting W1

360,000 đ/năm
 • Dung lượng 250 MB
 • Băng thông 20 GB
 • Tên miền 01
 • Không giới hạn Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting W2

720,000 đ/năm
 • Dung lượng 500 MB
 • Băng thông 40 GB
 • Tên miền 02
 • Không giới hạn Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting W3

1,020,000 đ/năm
 • Dung lượng 1000 MB
 • Băng thông 70 GB
 • Tên miền 04
 • Không giới hạn Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting W5

2,400,000 đ/năm
 • Dung lượng 3000 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 10
 • Không giới hạn Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting W6

3,600,000 đ/năm
 • Dung lượng 5000 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 15
 • Không giới hạn Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting W7

4,320,000 đ/năm
 • Dung lượng 6000 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 15
 • Không giới hạn Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting W8

6,000,000 đ/năm
 • Dung lượng 10 000 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 3
 • Không giới hạn Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain

Hosting W9

10,200,000 đ/năm
 • Dung lượng 20 000 MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tên miền 6
 • Không giới hạn Email, MSSQL, Sub Domain, FTP Account, Parked Domain