Quý khách không tìm thấy câu trả lời tại mục hướng dẫn của chúng tôi ? Hãy gửi ticket yêu cầu hỗ trợ cho bộ phận tương ứng dưới đây để chúng tôi được phục vụ. Nếu cần gửi ticket đến bộ phận kỹ thuật, quý khách cần phải đăng nhập vào hệ thống id.halink.vn bằng tài khoản riêng của quý khách

Bộ phận tiếp nhận